کارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری در ادامه ارزیابی و بررسی مشکلات سامانه ها و شبکه  از مناطق و سازمان ها بازدید نمودند.
مدیریت فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار
05 تیر 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
بازدید دوره ای كارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری از تمامی مناطق و سازمان ها

کارشناسان اداره فناوری اطلاعات شهرداری در ادامه ارزیابی و بررسی مشکلات سامانه ها و شبکه از مناطق و سازمان ها بازدید نمودند.

در ادامه بازدید های دوره ای، کارشناسان اداره فناوری اطلاعات با حضور در مناطق و سازمان ها به ارزیابی سامانه ها و مشکلات سیستمی پرداختند در این بازدید حدود 350 سیستم مورد پایش قرار گرفت و به مشکلات آنها در محل رسیدگی شد.

به گزارش حسین دارینی مدیریت اداره فناوری اطلاعات شهرداری سبزوار کارشناسان این اداره با هدف پایش ، ارزیابی و بررسی مشکلات سامانه ها و شبکه  از مناطق و سازمان ها بازدید نمودند.

 در ادامه بازدید های دوره ای،  کارشناسان اداره فناوری اطلاعات با حضور در مناطق و سازمان ها به ارزیابی سامانه ها و مشکلات سیستمی پرداختند در این بازدید حدود 350 سیستم مورد پایش قرار گرفت و به مشکلات آنها در محل رسیدگی شد.

هم اکنون شهرداری سبزوار با حدود 400 سیستم کامپیوتری در حال سرویس دهی به شهروندان عزیز سبزواری است که این تعداد سیستم جهت جلوگیری از خرابی های ناگهانی نیازمند سرویس دهی روزانه  و بازدید های دوره ای متعدد می باشد.