ادامه عملیات ساخت ایستگاه آتش نشانی شماره ۶ سبزوار توسط واحد عمران شهرداری در حال انجام است.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار
21 شهریور 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

ادامه عملیات ساخت ایستگاه آتش نشانی شماره ۶ سبزوار توسط واحد عمران شهرداری در حال انجام است.

ادامه عملیات ساخت ایستگاه آتش نشانی شماره ۶ سبزوار توسط واحد عمران شهرداری در حال انجام است.

هدف از ساخت این مجموعه پایین آوردن زمان رسیدن به محل حادثه از اهداف احداث این ایستگاه است.