زیبایی گل های پاییزه در عرصه های فضای سبز شهری
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
26 شهریور 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

زیبایی گل های پاییزه در عرصه های فضای سبز شهری

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار از کاشت گل بنفشه در فضای سبز شهری سبزوار خبر داد و گفت: به منظور زیباسازی فضای شهری، همچنین لطافت بخشیدن به کالبد شهر عملیات گل‌کاری در میادین، بلوارها و بوستان‌های سطح شهر با کاشت انواع مختلف از گل ها با تلاش بی وقفه سبزبانان در حال انجام است.