ادامه پیگیری مشکلات محله قلعه نو دهراز
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار
05 آبان 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

ادامه پیگیری مشکلات محله قلعه نو دهراز

پیرو بازدید بعمل آمده توسط سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری در جهت رفع مشکلات پارکهای محله قلعه نو عملیات گلکاری،نهال کاری،علف زنی پارکهای محله توسط سبزبانان سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری انجام شد