کمک ۲ میلیارد تومانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری های غرب خراسان رضوی
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
25 مرداد 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
نمایندگان سبزوار در مجلس و شهرداران غرب خراسان رضوی با جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و دکتر محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

کمک ۲ میلیارد تومانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری های غرب خراسان رضوی

کمک ۲ میلیارد تومانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری های غرب خراسان رضوی

 

 نمایندگان سبزوار در مجلس و شهرداران غرب خراسان رضوی با جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و دکتر محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار جمالی نژاد پس از شنیدن مشکلات شهرداران غرب خراسان رضوی قول کمک ۳۰۰ میلیون تومانی به هر شهرداری غرب خراسان رضوی، قول واگذاری اتوبوس به شهرداری سبزوار با ۲۰ درصد آورده شهرداری و ۸۰ درصد کمک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ، خرید تمامی ادوات مورد نیاز شهرداریها با کمک ۴۰ تا ۷۰ درصدی سازمان شهرداری ها، کمک به شهرداری سبزوار در حوزه پسماند و کمک به اورهال اتوبوس های شهرداری سبزوار را داد.