بازدید دکتر محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران ، شهردار سبزوار ، مدیران راه و شهرسازی سبزوار و جمعی دیگر از مسئولان این شهرستان از پروژه های باز آفرینی شهری سبزوار
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
10 اسفند 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

بازدید دکتر محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران ، شهردار سبزوار ، مدیران راه و شهرسازی سبزوار و جمعی دیگر از مسئولان این شهرستان از پروژه های باز آفرینی شهری سبزوار

بازدید دکتر محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت باز آفرینی شهری ایران ، شهردار سبزوار ، مدیران راه و شهرسازی سبزوار و جمعی دیگر از مسئولان این شهرستان از پروژه های باز آفرینی شهری سبزوار