ساماندهی جمعه بازار توسط کارشناسان سازمان تا قبل از مزایده
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
25 اردیبهشت 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

ساماندهی جمعه بازار توسط کارشناسان سازمان تا قبل از مزایده

ساماندهی جمعه بازار و رفع سد معبر توسط کارشناسان مربوطه و نظارت بر غرفه داران

ساماندهی و نظارت بر غرفه داران جمعه بازار واقع در بلوار آیت الله شهرستانی توسط کارشناسان و اداره رفع سد معبر تا قبل از انجام مزایده