ایجاد ایست کار کارگران ساختمانی
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
24 اردیبهشت 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

ایجاد ایست کار کارگران ساختمانی

ایجاد ایست کار جهت ساماندهی کارگران گذر ساختمانی

ایجاد ایست کار کارگران گذر(فصلی) با مساحت تقریبی 70 متر جهت ساماندهی کارگران گذر واقع در بلوار آیت الله شهرستانی جنب جمعه بازار در حال اتمام و بهره برداری