آگهی مزایده رهن و اجاره غرفه های شماره 9 بازارچه امامزاده شعیب (ع) - 2 بازارچه انقلاب - 2و6 بازارچه زائر - 1و3و5و6و8و9 بازارچه نقابشک - برای 2 سال
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
13 خرداد 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

آگهی مزایده رهن و اجاره غرفه های شماره 9 بازارچه امامزاده شعیب (ع) - 2 بازارچه انقلاب - 2و6 بازارچه زائر - 1و3و5و6و8و9 بازارچه نقابشک - برای 2 سال

مزایده رهن و اجاره غرفه های شماره 9 بازارچه امامزاده شعیب (ع) - 2 بازارچه انقلاب - 2و6 بازارچه زائر - 1و3و5و6و8و9 بازارچه نقابشک - برای 2 سال توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار

((آگهي مزايده )) سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به رهن و اجاره غرفه های شماره 9 بازارچه امامزاده شعیب (ع) و غرفه شماره 2 بازارچه انقلاب و شماره های 2 و 6 بازارچه زائر و شماره های 1 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 بازارچه نقابشک را برای مدت 2 سال از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده های 5002095096000017 و 5002095096000018 و 500209596000019 و 5002095096000020 و 5002095096000021 و 5002095096000022 و 5002095096000023 و 5002095096000024 و 5002095096000025 و 5002095096000026 و بصورت الکترونیکی اقدام نماید. زمان انتشار در سایت: روز شنبه مورخ 13/3/1402 مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: روز سه شنبه مورخ 23/3/1402 آخرین مهلت شرکت در مزایده: روز شنبه مورخ 3/4/1402 مبلغ شرکت در مزایده: 5 درصد قیمت پایه ضمناً رعایت موارد زیر الزامی است: 1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهادات قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است. 2- کلیه اطلاعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشد. 3- علاقه مندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است. ابوالقاسم سنائی فرد سرپرست سازمـان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی