آگهی مزایده
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
24 آذر 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

آگهی مزایده

آگهی مزایده رهن و اجاره غرفه های شماره 1 و 2 و 3 بازار انقلاب و غرفه 2 و 4 بازارنقابشک و غرفه 3 بازار زائر و غرفه بلوار کشاورز و چهار دیواری جاده حارث آباد

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به رهن و اجاره غرفه های شماره 1 و 2 و 3 بازار انقلاب و غرفه های شماره 2 و 4 بازار نقابشک و غرفه شماره 3 بازار زائر و غرفه بلوار کشاورز و چهار دیواری جاده حارث آباد از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001095096000002 و 5001095096000005 و 5001095096000003 و 5001095096000009 و 5001095096000008 و 500109596000010 و 5001095096000006 و 5001095096000007 به صورت الکترونیکی اقدام نماید. زمان انتشار در سایت: 1401/9/13 مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت:1401/9/23 آخرین مهلت شرکت در مزایده:1401/10/3 مبلغ شرکت در مزایده: 5 درصد قیمت پایه ضمناً رعایت موارد زیر الزامی است: 1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهادات قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است. 2- کلیه اطلاعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشد. 3- علاقه مندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.