آگهی مزایده غرفه های بازار گذر غذای طراوت - بازار زائر - بازار شعیب (ع) - بازار نقابشک -ورودی میدان بار - پنج شنبه و جمعه بازار
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار
25 اردیبهشت 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

آگهی مزایده غرفه های بازار گذر غذای طراوت - بازار زائر - بازار شعیب (ع) - بازار نقابشک -ورودی میدان بار - پنج شنبه و جمعه بازار

آگهی مزایده رهن و اجاره غرفه های شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بازار گذر غذای طراوت و غرفه 7 و 11 بازار زائر و غرفه 12 و 13 و 6 و 8 و 1 بازارچه امامزاده شعیب(ع) و غرفه 7 بازارچه نقابشک و بهای خدمات ورودی میدان بار و مزایده پنجشنبه بازار و جمعه بازار

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سبزوار در نظر دارد نسبت به رهن و اجاره غرفه های شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بازار گذر غذای طراوت و غرفه های شماره 7 و 11 بازارچه زائر و غرفه های شماره 1 و 6 و 8 و 12 و 13 بازارچه امامزاده شعیب (ع) و غرفه 7 بازارچه نقابشک و اتاقک نگهبانی و اخذ بهای خدمات ورودی و بخشی از فعالیتهای میدان میوه و تره بار مرکزی را برای مدت 2 سال و پنجشنبه و جمعه بازار را برای مدت 1 سال از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir) و با شماره مزایده های 5002095096000001 و 5002095096000002 و 500209596000003 و 5002095096000004 و 5002095096000005 و 5002095096000006 و 5002095096000007 و 5002095096000008 و 5002095096000009 و 5002095096000010 و 5002095096000011 و 5002095096000012 و 5002095096000013 و 5002095096000014 و 5002095096000016 و 5002095096000015 بصورت الکترونیکی اقدام نماید. زمان انتشار در سایت: روز چهار شنبه مورخ 27/2/1402 مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: روز یکشنبه مورخ 7/3/1402 آخرین مهلت شرکت در مزایده: روز چهارشنبه مورخ 17/3/1402 مبلغ شرکت در مزایده: 5 درصد قیمت پایه ضمناً رعایت موارد زیر الزامی است: 1- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهادات قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است. 2- کلیه اطلاعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشد. 3- علاقه مندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.