نوسازی اتوبوس ها با همراهی شما
سازمان مدیریت حمل و نقل بار مسافر شهرداری سبزوار
31 اردیبهشت 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

نوسازی اتوبوس ها با همراهی شما

آیا می دانید در شهر سبزوار ۱۱۰ هزار خودرو وجود دارد که سرانه مبلغ عوارض سالیانه خودرو ۲۰۰ هزار تومان است. درآمد سرانه سالانه شهرداری از محل دریافت عوارض خودرو ۲۲ میلیارد تومان و قیمت یک دستگاه اتوبوس ۵ میلیارد تومان است.

آیا می دانید در شهر سبزوار ۱۱۰ هزار خودرو وجود دارد که سرانه مبلغ عوارض سالیانه خودرو ۲۰۰ هزار تومان است.

درآمد سرانه سالانه شهرداری از محل دریافت عوارض خودرو ۲۲ میلیارد تومان و قیمت یک دستگاه اتوبوس ۵ میلیارد تومان است.

در صورت مشارکت شهروندان سبزواری در پرداخت عوارض خودرو امکان خرید ۴ دستگاه اتوبوس در سال وجود دارد.

پس با پرداخت به موقع عوارض خودرو، شما شهروند گرامی هم در نوسازی اتوبوس ها سهیم باشید.