پیشاپیش فرارسیدن اربعین حسینی بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد
منطقه دو شهرداری سبزوار
10 شهریور 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
روابط عمومی شهرداری سبزوار

پیشاپیش فرارسیدن اربعین حسینی بر تمام مسلمانان جهان تسلیت باد

حسین است افتخار آفرینش امامی در کمال عقل و بینش حسین است اُسوه ی آزادمردی نمونه در صبوری، پایمردی

گفتم به خدا بین دعایم که دلتنگ اذان حرم کرب و بلایم همان جا که دل از سوز فراغش شده بی تاب، همان جا که زده دست به دامان زمین خوشة مهتاب، همان وادی سوز و عطش و درد، همان وادی شرمندگی آب، همان وادی پاک حرم حضرت ارباب، همان جا که زمینش همه نور است، پر از شور و شعور است، حماسه است، غرور است، شرمنده تر از وادی طور است و فرش حرمش از پر حور است و بر مهدی زهرا همه شب راه عبور است، همان جا که حرم خانة دل هاست و عشقش همه در آب و گل ماست، زیارتگه زهراست، عبادتگه موسی است، دخیل حرمش حضرت عیسی است، و زیباست، خدا محو تماشاست که یک سو حرم شاه، و یک سو حرم حضرت سقاست

اربعین حسینی ۱۴۰۲ تسلیت باد