محل های دریافت عوارض خودرو در شهرستان سبزوار
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
05 شهریور 1402
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
روابط عمومی شهرداری سبزوار

محل های دریافت عوارض خودرو در شهرستان سبزوار

جهت پرداخت عوارض می توانید به محل هایی که از طرف شهرداری سبزوار تعیین شده مراجعه کنید

قابل توجه شهروندان گرامی سبزوار. از تاریخ 1 شهریور 1402 می توانید با مراجعه به محل های زیر عوارض خودرو خود را پرداخت کنید

 
نام آدرس
مجتبی سلیمانی روبروي بنیاد شهید
مرتضی رحیمی چهارراه قندوشکر خ 22 بهمن
سید حسن دلبري مابین امیرکبیر 42 و 44
امیرحسین کوشکی مابین هویزه 33 و 35
سجاد میثمی خ اسدآبادي روبروي بانک کشاورزي
سید حمید صفاري خ عطاملک روبروي اداره دارایی
سیدحسین دلبري خ باهنر
احمد مهردوست خ ابن یمین پشت بانک رفاه مرکزي
مهدي جامه داري سبزوار چهارراه رضوي
علی اکبر طبسی خ اسرار روبروي بانک تجارت مرکزي
مرجان معتمد سبزوار م دروازه عراق جنب بانک ملی
مهدي غفاري تبار جهارراه فرودگاه نبش سلمان فارسی 12