زیبایی گل های پاییزه در عرصه های فضای سبز شهری
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
26 شهریور 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

زیبایی گل های پاییزه در عرصه های فضای سبز شهری

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار از کاشت گل بنفشه در فضای سبز شهری سبزوار خبر داد و گفت: به منظور زیباسازی فضای شهری، همچنین لطافت بخشیدن به کالبد شهر عملیات گل‌کاری در میادین، بلوارها و بوستان‌های سطح شهر با کاشت انواع مختلف از گل ها با تلاش بی وقفه سبزبانان در حال انجام است.