اجرای عملیات زیر سازی کوچه های مسکن مهر فرهنگیان توحید شهر
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
16 شهریور 1402
سعید روحانیان
چاپ خبر

اجرای عملیات زیر سازی کوچه های مسکن مهر فرهنگیان توحید شهر

در راستای تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های اصولی معابر در  سبزوار‌ ،‌ عملیات زیر سازی جهت اجرای آسفالت توسط خادمان مردم در سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در حال انجام است .