احداث جزیره های ترافیکی در میدان کتاب توحید شهر
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
25 تیر 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر
مهندس محسنی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سبزوار ضمن اعلام این خبر افزود :

احداث جزیره های ترافیکی در میدان کتاب توحید شهر

مهندس محسنی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سبزوار ضمن اعلام این خبر افزود : در تمامی تقاطع هایی که به صورت میدان طراحی می شوند، این جزیره ها همزمان با هدایت خودرو ها در مسیر صحیح به دور میدان باعث کم شدن سرعت خودروها در ورود به میدان نیز می شوند.