آسفالت میدان کتاب در توحید شهر
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار
22 تیر 1401
سیدامیر سجادی
چاپ خبر

آسفالت میدان کتاب در توحید شهر

میدان کتاب در توحید شهر به منظور کاهش تصادفات و خطرات احتمالی آسفالت شد.

این میدان که به منظور کاهش تصادفات و خطرات احتمالی و با هدف دسترسی راحت تر به خیابان های مجاور در توحید شهر در حال اجراست توسط سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری آسفالت شد .