نشست تعاملی شهرداری سبزوار ودانشگاه حکیم سبزواری برای وصول مطالبات شهری
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
20 مرداد 1401
سعید روحانیان
چاپ خبر
به منظور تعیین تکلیف و بررسی وضعیت مطالبات جاری و معوق از دانشگاه حکیم سبزواری جلسه ای تعاملی ...

نشست تعاملی شهرداری سبزوار ودانشگاه حکیم سبزواری برای وصول مطالبات شهری

نشست تعاملی شهرداری سبزوار ودانشگاه حکیم سبزواری برای وصول مطالبات شهری

 

به منظور تعیین تکلیف و بررسی وضعیت مطالبات جاری و معوق از دانشگاه حکیم سبزواری جلسه ای تعاملی با حضور شهردار سبزوار، روشنفکر عضو شورای شهر و سرپرست توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران شهرداری و دانشگاه حکیم سبزواری در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

در این جلسه ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات در خصوص چگونگی وصول مطالبات شهرداری از دانشگاه حکیم سبزواری، بر لزوم وصول مطالبات معوق شهرداري جهت برنامه ريزي و هدف گذاري مناسب برای ارائه خدمات کمی و کیفی بهتر به شهروندان از اين گذر تأکيد شد.