آگهی مزایده فروش ۳۶ عدد المان نوروزی
ستاد مرکزی شهرداری سبزوار
19 بهمن 1401
سعید روحانیان
چاپ خبر
شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری نسبت به فروش ۳۶ عدد المان نوروزی با شماره مزایده ۱۰۰۱۰۹۳۶۷۶۰۰۰۰۰۴ از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده

آگهی مزایده فروش ۳۶ عدد المان نوروزی

آگهی مزایده فروش ۳۶ عدد المان نوروزی 

شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری نسبت به فروش ۳۶ عدد المان نوروزی با شماره مزایده ۱۰۰۱۰۹۳۶۷۶۰۰۰۰۰۴ از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۱/۱۱/۱۳آ

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

آخرین مهلت شرکت در مزایده: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

ضمن رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱_برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است.

۲_ کلیه اطلاعات مورد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه مزایده در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

۳_علاقه مندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره۰۲۱۴۱۹۳۴ مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است،